Hoofdstuk 3
Projecten en programma's

Hulpmiddelen voor Extra Consortium Dementie

In afstemming met het Dementie Programma van ZonMw, zien Health~Holland en Alzheimer Nederland kansen om een consortium te financieren gericht op Kwaliteit van leven (meedoen en ertoe doen) bij dementie. Dit sluit aan bij Missie IV en ook Missie I van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid & Zorg en de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland.

Het gaat in dit consortium om de vraaggestuurde ontwikkeling van sociale en technologische innovaties die tijdens het dementieproces vroegtijdig, effectief en duurzaam worden ingezet in alle fasen van dementie. Hierbij wordt ook gedacht aan leefstijlinterventies in de leefomgeving die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

De financiering beschikbaar gesteld door Alzheimer Nederland zal door het consortium gebruikt worden om een infrastructuur in te richten en kan ook besteed worden aan de implementatie en valorisatie van activiteiten. Deze drie randvoorwaarden zijn namelijk essentieel om de innovatieve producten en diensten zowel economische als maatschappelijke impact te doen genereren. De financiering die beschikbaar zal worden gesteld door Health~Holland dient gebruikt te worden voor R&D activiteiten uitgevoerd door zowel publieke als private partners (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling).

 

 

Financiering

Alzheimer Nederland is voornemens om de komende 3 jaar een basisfinanciering van € 3 miljoen vrij te maken voor investering in dit consortium. Daarnaast zal Alzheimer Nederland in-kind kunnen bijdragen bij de ontwikkeling en implementatie van specifieke innovaties. Health~Holland is voornemens om € 3 miljoen te reserveren voor een innovatief samenwerkingsproject die voldoet aan de standaard Match Call voorwaarden.

Stressdetectie via sensoren in kleding
voor mensen met verminderde waarneming

Een nieuw samenwerkingsverband van onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen, een private partner en zorgorganisaties werd gevormd om een in kleding geïntegreerd sensorsysteem te ontwikkelen voor vroegtijdige stressdetectie bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Dit samenwerkingsproject wordt mede gefinancierd door de PPS-toeslag die door Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) beschikbaar is gesteld om publiek-private samenwerking te stimuleren.

De zorgkosten voor mensen met verstandelijke beperkingen en dementie nemen snel toe. Met de verwachte groei van het aantal cliënten in de langdurige zorg en een afnemend aantal arbeidskrachten in deze sector, zal het moeilijk zijn om het kwaliteitsniveau van zorg en ondersteuning te behouden. Mensen met een verstandelijke beperking of dementie zijn kwetsbaar voor stress en kunnen beperkte verbale vaardigheden hebben.

Hun verzorgers staan dagelijks voor de uitdaging om de stress en emotionele toestand van hun cliënt te herkennen en te reguleren op basis van non-verbale signalen. Een vertraging in het herkennen van stress kan resulteren in uitdagend gedrag, zoals agressie. Uitdagend gedrag heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, bemoeilijkt de zorg en ondersteuning van de cliënt en de daaruit voortvloeiende belasting van zorgverleners resulteert in een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim op de werkplek en personeelsverloop.

Het prototype apparaat

Het project ontwikkelt een prototype van een apparaat dat de opbouw van stress in een persoon kan bepalen op basis van fysiologische metingen en gedragsmodellen. Het apparaat maakt het mogelijk om de vroege  signalen van stressopbouw bij mensen met verstandelijke beperkingen en dementie te identificeren en waarschuwt de zorgverlener voordat het stressniveau zijn kritieke punt bereikt. Het apparaat stelt de zorgverlener in staat om sneller en beter te reageren op de behoeften van de cliënt. Dit kan escalatie van de situatie voorkomen, waardoor er minder zorg nodig is.

Co-creatie

Mantelzorgers, gezondheidsprofessionals en mensen met verstandelijke beperkingen en dementie zullen bij de ontwikkeling worden betrokken om de aanvaardbaarheid van het product en de toepassing ervan in de praktijk te verzekeren. Het prototype van het apparaat zal bestaan uit een in het kledingstuk geïntegreerde sensormodule. Het biedt de vrijheid om het apparaat in elke textieluitvoering te dragen, zodat het gemakkelijk te gebruiken is, de aanvaardbaarheid ervan wordt vergroot en de gevolgen voor de cliënt worden beperkt.

 

 

Drie consortia ontvangen financiering voor
onderzoek naar Learning Communities

NWO heeft drie aanvragen gehonoreerd binnen de call Learning Communities als innovatieversneller. De projecten onderzoeken hoe het samenspel van werken, leren en onderzoeken binnen learning communities bijdraagt aan het versnellen van innovatie. De toegewezen projecten gaan elk onderzoek doen binnen één van de volgende contexten: Energietransitie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg en ICT. De projecten hebben een looptijd van maximaal 6 jaar en ontvangen in totaal ruim 2,5 miljoen euro van NWO.

De call Learning communities als innovatieversneller heeft als doel om nieuwe kennis te verwerven over de werkzame elementen van learning communities. Learning communities faciliteren de verbinding tussen onderzoek, werken, innoveren en leren en zijn daarmee een belangrijke factor in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsbevolking, ook wel ‘human capital’. Een versterkt human capital in Nederland is nodig om antwoord te vinden op actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken. De drie gehonoreerde projecten dragen hieraan bij.

Het gehonoreerde project op het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg

ENABLE-DEM:  Learning communities met meerdere stakeholders die de gezondheid en zorgsector in staat stellen leefomgevingen te creëren die een goed leven met dementie mogelijk maken.

 

Zorg- en welzijnsprofessionals spelen een belangrijke rol in het creëren van een leefomgeving die een goed leven met dementie thuis mogelijk maakt. Hun (bij)scholing sluit alleen niet altijd aan bij wat er nodig is in de dementiezorg. Andere manieren van opleiden en (door)ontwikkelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat innovaties voor een goed leven met dementie sneller worden opgepakt. Daarom komen er steeds meer ‘Learning Communities’; samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties en professionals die samen leren, werken en innoveren. In het ENABLE-DEM project onderzoeken, versterken en verbinden we vier bestaande Learning Communities die bijdragen aan een goed leven met dementie.