Hoofdstuk 3
MKB Innovatie Kansen

Het Succesverhaal van Peacs

Hoe samengebundelde kennis leidt tot product

INTERVIEW

met Hans Slijp

Hoe heeft de PPS-toeslag Peacs verder geholpen? Peacs is een midden-klein bedrijf (mkb) dat zich specialiseert in het ontwikkelen van technologie om de diagnostiek van hartproblemen te verbeteren. Productontwikkeling wordt gecombineerd met academisch onderzoek. Door nauwe samenwerking met kennisinstellingen worden er nieuwe oplossingen gevonden voor de detectie medische hartproblemen. Ondertussen heeft Peacs wereldwijd acht projecten in samenwerking met verschillende universiteiten afgerond. In dit interview legt Hans Slijp, directeur van Peacs, uit wat de PPS-toeslag en de publiek-private samenwerkingen voor het bedrijf heeft betekend.

Probleem hartweefsel identificeren

“Peacs werd opgericht door twee broers die zich met name richtten op de basistechnologie achter computermodellen waarmee er een reconstructie gemaakt kan worden van wat er precies in het hart gebeurt”, vertelt Slijp. “Deze methode heet inverse cardiac modelling en richt zich op het vinden waar iets aan de hand is in het hart.” Bij een hartritmestoornis kan er een probleem zijn in een specifiek deel in het hartweefsel. 

Om een hartritmestoornis te verhelpen kan het hartweefsel waar het probleem zit geïsoleerd worden. Dit gebeurt door middel van een katheterisatie of een (kijk)operatie. Met zo’n operatie is er, bij de huidige manier van ECG interpretatie, maar 50% kans dat ze het hartweefsel, waar het probleem zit, vinden. Met de ontwikkelde techniek van Peacs is er een kans van 98-99% dat het weefsel waar het probleem zit gevonden wordt door middel van een elektrocardiografie (ECG/hartfilmpje) en een MRI beeld, in plaats van een operatie. 

De techniek van Peacs is dus nauwkeuriger en ondersteunt de arts. Een win-win situatie voor arts en patiënt. “De techniek die Peacs heeft ontwikkeld doet wat de cardioloog eigenlijk uit zijn hoofd moet doen: het ECG koppelen aan het hart en precies laten zien hoe en waar de stroom door het hart loopt”, legt Slijp uit. “Daarmee standaardiseren wij iets wat tot nu toe nog niet gestandaardiseerd was.”

Naar de markt

Peacs deed ook onderzoek naar de inzet van hun technologie onder de COVID-19 call in 2020. Toen waren de ideeën nog niet ver ontwikkeld, maar was er wel interesse om dit product naar de markt te brengen. “Uiteindelijk zijn daar vier patenten overheen gekomen aan onze kant en zitten wij met een nieuw product genaamd CineECG in de markt”, vertelt Slijp enthousiast. Zo kan gebundelde kennis leiden tot een product die ook daadwerkelijk naar de markt gebracht kan worden en dat voor maatschappelijk en economische impact zorgt.

Regie binnen de samenwerking

In het recent afgeronde en door Health~Holland ondersteunde publiek-private samenwerkingsproject CRTPLus tussen Peacs en de universiteit van Aalborg in Denemarken had Paecs de regie als penvoerder, wat betekent dat Paecs de hoofdaanvrager en contactpersoon is voor dit project. Slijp: "Het zijn onze uitvindingen, onze concepten en ideeën die wij boven tafel halen. Universiteiten en partners doen vervolgens onderzoek met behulp van onze technologie. Dit helpt hen met publiceren en verder leren en wij kunnen gebruik maken van de waardevolle data. Deze win-win situatie is een van de redenen dat wij samenwerken. Maar wij houden bewust de regie in eigen handen."

Om een samenwerking te starten is het goed om de mensen waarmee je een samenwerking aangaat al te kennen. Samenwerking vergt namelijk veel vertrouwen. Als de partijen elkaar al kennen en er onderling vertrouwen is, wordt de kans dat er een goed voorstel geschreven wordt groter. "Als je echt vanuit het niets zou starten met elkaar, ga dan eerst even proeven en probeer iets kleins samen te doen voordat je een intense(re) samenwerking aangaat", geeft Slijp als tip. "Ik ben zelf heel tevreden met dat wij zelf het penvoerderschap houden. Hiermee kun je echt sturen op wat er gebeurt."

Hulp voor de eerste drempel

“Bij ons is de PPS-toeslag een van de instrumenten die wij inzetten”, vertelt Slijp. Als een mkb’er een voorstel van goede kwaliteit indient, dan helpt de PPS-toeslag om de drempel te verlagen voor de partners om mee te doen met dit project. Zo ligt er al een concept van het onderzoek en wordt er daarnaast nog een subsidiemogelijkheid aangeboden. “Het maakt de drempel lager voor kennisinstellingen en voor ons om te beginnen aan een project. Die samenwerking vind ik het leuke aan de PPS-regeling.” Met de PPS-toeslag kunnen er bijvoorbeeld mensen op onderzoekposities worden gezet om een project van de grond te krijgen. 

Voor bedrijven die nog bezig zijn met het ontwikkelen en valideren van hun product kan de PPS-toeslag als relevante oplossingsrichting dienen. “De PPS-toeslag functioneert als brug tussen fundamenteel en toegepast onderzoek”, legt Slijp uit. “De regeling is denk ik interessant als je nog echt met wetenschappelijke data aan de slag moet.” Het product dat is ontwikkeld door Peacs en mede door de PPS-toeslag tot stand is gekomen, kan binnen één seconde laten zien of er sprake is van een normaal hartritme of niet. Dit had niet gekund zonder de analyse van de data verkregen van de partners.

Nieuwe MKB R&D Call

Financieringsinstrument gericht op het mkb

Mkb’ers opgelet: 2023 gaat van start met fantastisch financieringsnieuws! Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), heeft aangekondigd om de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter te laten aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb. Dit gaat wij doen middels een pilot call in 2023 met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. En als kers op de taart is de ondernemer in de lead.

 

 

Nieuwe pilot subsidiecall sluit beter aan bij behoeften mkb

Een groot deel van de PPS-gelden vanuit de Topsector Life Sciences & Health wordt toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op

kennistoepassing.  Met de nieuwe pilot gaat daar nu dus verandering in komen. De regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.

Ondernemer

in de lead

R&D capaciteit vergroten

In de opzet van deze nieuwe call kan het mkb onder bepaalde voorwaarden financiering ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D-medewerker op een PPS-project dat industrieel onderzoek uitvoert. Met de MKB Call vergroten we de R&D-capaciteit van mkb-bedrijven, waardoor zij meer menskracht en middelen hebben om kennis en innovaties sneller en beter om te zetten in producten of diensten.

Financiering MKB-Call

Deze financiering behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 PPS-toeslag per jaar. In totaal zal er een budget beschikbaar zijn van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor alle Nederlandse mkb’ers, van start-up tot middelgroot bedrijf. De doorlooptijd van een project is twee jaar voor start-ups en het klein mkb en vier jaar voor het middelgroot mkb.

 

Houd deze pagina in de gaten voor de call. 

Investeren in Valorisatie

Samenwerking tussen onderzoeker en ondernemer verbeteren

In de kamerbrief van 11 november 2022 staan de thema’s Innovatie en Valorisatie centraal. Hierin maken Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, en Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, duidelijk dat de kennisbasis van Nederland ijzersterk is maar dat er nog een slag te slaan is voor de toepassing van deze kennis om economische en maatschappelijke impact te creëren. 

‘Innovatie gaat niet altijd vanzelf. Nederland heeft een sterke basis, maar we blijven achter als het gaat om het daadwerkelijk toepassen en commercialiseren van nieuwe kennis. We moeten ervoor zorgen dat kennis ook tot concrete oplossingen leidt: om van idee in een lab te komen tot product in een schap. Pas dan creëer je economische en maatschappelijke waarde.’ (Innovatie en Impact [Kamerbrief], pagina 3)

Twee voorbeelden van instrumenten, die deze samenwerking tussen de onderzoekers en de ondernemers versterken, zijn de innovatietrainees en de Professional Doctorate. Beide instrumenten zijn een investering in een betere aansluiting van het hoger beroepsonderwijs (hbo) op de arbeidsmarkt.

Innovatietrainees

Het innovatietraineeship  is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis en Innovatieconvenant 2020-2023. Het doel van het innovatietraineeship is om de onderzoeksrelatie tussen hogeschool en het mkb te versterken. Hiermee wordt het innovatievermogen van het mkb vergroot en de kennispositie van de hogeschool verstevigd. Met het innovatietraineeship haalt een mkb’er nieuwe, toepasbare kennis en een getalenteerde hogeschoolstudent in huis. 

De trainee zet als personeelslid het onderzoek voort of helpt mee de resultaten te implementeren. Door de intensieve begeleiding vanuit de hogeschool ontstaat een nauwere relatie tussen hogeschool en mkb-onderneming die voor het mkb van belang is om ook op langere termijn toegang te krijgen tot nieuwe kennis en high potentials. Op die manier kunnen bedrijven hun innovatievermogen structureel vergroten. De pilot is begonnen in februari 2021 en nu geëindigd in september 2022.

Professional doctorate

Daarnaast beginnen de hogescholen in 2023 met een pilot voor de Professional Doctorate, opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. Hierbij worden studenten van het hbo opgeleid tot onderzoekende professionals. Hiermee richt het hbo zich op een niveauverhoging binnen de eigen kaders en vernieuwing van de beroepspraktijk. 

De nieuwe Professional Doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD, maar heeft een ander karakter en een andere, internationaal erkende titel: PD. De PD wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Het doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Tot 2025 zullen kandidaten binnen zeven domeinen, waaronder het domein Gezondheid en Welzijn, de ruimte krijgen om te starten met de PD. 

Niveauverhoging en vernieuwing

Versnel de Weg naar een Succesvolle Marktintroductie

Start-up en mkb support: Innovatiemakelaars

Als startende ondernemer heb je te maken met vele uitdagingen. Naast de ontwikkeling van je eigen innovatie krijg je te maken met eisen voor certificering, complexe vergoedingssystemen en nieuwe netwerken. Door op de juiste momenten samen te werken met een expert, kun je de weg naar een succesvolle marktintroductie aanzienlijk versnellen.

 

Advies en begeleiding

Innovatiemakelaars zijn regionale en nationale experts die mkb’ers adviseren en begeleiden bij:

  • De ontwikkeling van een product, proces of dienst;   
  • De waardepropositie en mogelijke verdienmodellen;
  • Het maken van een businesscase; 
  • Het vinden van passende financiering voor verdere ontwikkeling;  
  • Het behalen van certificering in de ontwikkeling van medische technologie;
  • Het leggen van waardevolle verbindingen in het netwerk, bijvoorbeeld zorgorganisaties, kennisinstellingen, andere bedrijven en overheden;
  • Het ontwikkelen van een internationale strategie. 

Vergoeding

Om innovatieve start- en scale-ups in de zorg te ondersteunen heeft Health~Holland een regeling getroffen om 50% van de kosten van innovatiemakelaars te vergoeden. Health~Holland vergoedt hierin tot maximaal € 5.000,-. In 2023 kunnen ondernemers terecht bij de volgende innovatiemakelaars. 

Henri Termeer Translatic Connections Award

Mentorschap, netwerkopbouw en professionele ontwikkeling

Nederland en Massachusetts hebben onlangs een samenwerking, Program of Cooperation, ondertekend waarin zij hun wensen uitspreken en bevestigen om de life sciences ecosystemen in Nederland en Massachusetts verder te versterken. Eén van de activiteiten die onderdeel is van deze samenwerking is de Henri Termeer Transatlantic Connections Award welke voor alweer de derde keer gerealiseerd wordt door The Termeer Foundation en Health~Holland. 

Termeer-netwerk

Elk jaar wordt één opkomende biotech/life sciences ondernemer als awardee in Nederland en één awardee in Massachusetts geselecteerd die het potentieel hebben om de trans-Atlantische samenwerking tussen beide life science regio’s te versterken. Awardees ontvangen de fellowship-status binnen The Termeer Foundation. Termeer Fellows worden lid van het Termeer-netwerk, een steeds groter wordende internationale groep opkomende en gevestigde zorgvernieuwers. 

Het netwerk omvat deelnemers aan belangrijke programma's, evenals mentoren, bestuursleden, adviseurs en vele partners uit de industrie en de academische wereld. The Termeer Foundation organiseert en faciliteert verschillende activiteiten waarop leden van het netwerk met elkaar in contact kunnen komen. Kernactiviteiten van het Fellows-programma zijn mentorschap, netwerkopbouw en professionele ontwikkeling. De volgende winnaars zullen op 6 april 2023 tijdens Innovation for Health bekend worden gemaakt.